Algemene Voorwaarden  Indy & Noa

Email: hello@indyandnoa.com, KvK-nummer 63492210, BTW-nummer NL195340012B01,

Bankrekening IBAN: NL05ABNA0479144192

Privacy

Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden worden verstrekt.  Deze  zullen alleen gebruikt worden voor de verzending van de door u bestelde producten. Meer informatie over onze privacy policy vindt u op deze pagina (link maken naar privacy policy)

Artikel 1 Algemeen

1.1 Voordat u overgaat tot een overeenkomst, dient u  de algemene voorwaarden te aanvaarden.

1.2 Als u sieraden hebt ontvangen, die u niet hebt besteld, dan dient u Indy & Noa hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door u, de consument, van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 Indien u, de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Indy & Noa onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan u, de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 3 Prijsverhogingen

3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft u, de consument,  het recht de overeenkomst binnen tien (10) dagen na mededeling de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 4 Bezorgkosten

4.1 Voor het bezorgen betaalt u, de consument, standaard €3,95  verzendkosten. De sieraden worden met Post.nl verstuurd. U krijgt een Track & Trace nummer. Indy & Noa is niet aansprakelijk voor diefstal of zoekgeraakte poststukken. Bestellingen kunnen ook via de Verzekerservice van Post.nl verstuurd worden. Kosten hiervoor zijn €16,45. U krijgt een Track & Trace nummer en ontvangt uw bestelling na handtekening. Uw aankoop is verzekerd tot €500,-.

Artikel 5  Zichttermijn

5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van veertien werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens u, de consument. (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)

5.2 Tijdens de zichttermijn heeft u, de consument, een herroepingrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

5.4 Tijdens deze termijn dient u  zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of U  het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren, inclusief prijskaartjes en gratis actieartikelen – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan Indy & Noa te retourneren, conform de door Indy & Noa  verstrekte instructies. Om hygiënische redenen kunnen oorbellen niet geruild worden.

5.5 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.

5.6 Bij vooruitbetaling zal Indy & Noa het aankoopbedrag zo snel mogelijk aan u terugbetalen, exclusief de betaalde kosten van de retourzending.

5.7 Items die in de sale zijn aangeschaft worden niet vergoed met een terugstorting van het bedrag naar uw rekening maar worden teruggenomen met als uitbetaling een tegoedbon, die uitsluitend gebruikt kan worden op de website.

 

Artikel 6 Leveringstermijn

6.1 Wij streven ernaar om het product tussen 3 en 5 werkdagen te leveren. Is het sieraad niet op voorraad of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 7 Prijzen en betalingen

7.1 Alle vermelde prijzen in de E-boutique zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.

7.2 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL, PayPal of via vooruitbetaling via ABNAMRO rekeningnummer: NL05ABNA0479144192 ten name van Indy & Noa, te Nieuw-Vennep.

Artikel 8 Gebrekkig product

8.1 Indy & Noa raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen uiterlijk 3 dagen te melden.

Artikel 9 Garantie

9.1 Indy & Noa staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.

9.2 De koper kan echter geen beroep doen op garantie in geval van:

  • a. normale slijtage;
  • b. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
  • c. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
  • d. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen.
  • e. beschadiging door parfum of water.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aanindy & Noa verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 11 Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Indy & Noa niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12 Toepasselijk Recht

12.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 13 Klachten en Geschillen

13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: hello@indyandnoa.com. Uiterlijk binnen 5 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

*LET OP: Oorbellen kunnen ivm hygiënische redenen niet worden geruild of geretourneerd.

Heeft u suggesties, vragen of klachten over onze artikelen of service? Stuur ons dan een e-mail:  hello@indyndnoa.com